زمان دریافت مقالات تا پانزدهم دی ماه تمدید شد

زمان دریافت مقالات تا پانزدهم دی ماه تمدید شد

بنا به درخواست برخی از دانشجویان و همکاران محترم زمان دریافت مقالات تا پانزدهم دی ماه تمدید شد

6

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L